Hallo! Wij zijn de feestcommissie van Zieuwent!

De Feestcommissie is een stichting die zich bezig houdt met de organisatie van:

 • de jaarlijkse fietstocht op Koningsdag 27 april,
 • de Zieuwentse kermis in het 2e weekend na Pinksteren,
 • de autosterrit
 • de intocht van Sinterklaas altijd op zondag één week na de landelijke intocht,
 • exploitatie van de ijsbaan aan de Zegendijk.
 • Onze jaarvergadering is altijd op de 3e maandag in maart om 20.00 uur
Historie van de Feestcommissie:

Verslag van de 1e algemene vergadering op dinsdag 27 november 1945

De voorzitter opende de vergadering met de Christelijke groet, waarna het verslag van de bevrijdingsfeesten werd voorgelezen. De voorzitter stelde vervolgens voor, het Bestuur der Feestcommissie aan te vullen, daar er reeds verschillende van de bestuursleden waren overleden. Hierna kwamen er echter verschillende stemmen uit de vergadering, die het voorstel deden een geheel nieuw bestuur te kiezen, hetgeen door het bestuur werd aangenomen, waarna dit in stemming kwam.

Bij de stemming der stemmende vergadering werden de volgende bestuursleden aangewezen, te weten van iedere buurt drie afgevaardigden.

 1. Stoltenborg E170
 2. kl. Goldewijk E23a
 3. Broekman E35
 4. Hr. Van de Berg E181
 5. A.Th. Kolkman E201
 6. Hulshof E5
 7. Hr. Krabbenborg E116
 8. Weelink E133
 9. Hr. Waalderbos E128
 10. Hr. Kolkman E76
 11. J.A. Storkhorst E101a
 12. J.A. Bokkers E51
 13. Hr. Schroër E146
 14. Hr. Spekschoor
 15. Kolkman L7
 16. Hr. Holkenborg E168
 17. Krabbenborg E166
 18. Kolkman E161

Voorts werd er door de vergadering met algemene stemmen besloten om het oude bestuur als waardering voor hun werkzaamheden een feestavond aan te bieden. Dit werd met luid applaus begroet waarna de vergadering gesloten werd.


Verslag van de 2e algemene vergadering op zondag 02 december 1945

De Feestcommissie was op zondag 2 dec. bijeen in café Toebes.  

Om te beginnen werd er besloten een voorzitter en een secretaris – Penningmeester te kiezen. Dit werd in stemming gebracht en de uitslag wees aan: B. Stoltenborg voorzitter en B. Kolkman Secretaris – Penningmeester, hetgeen door beide heren werd aangenomen.

Het volgende punt van bespreking was: enige voornaamste reglement-bepalingen vast te stellen. Het volgende voorlopige Reglement werd opgesteld:

Artikel I.

Doel: De vereniging stelt zich ten doel: het organiseren van feesten, wedstrijden en dergelijke.

Artikel II

De geldelijke middelen worden gevormd collectes, inleggelden voor wedstrijders en andere.

Artikel III

De Feestcommissie wordt gevormd door doorlopend 18 leden. Van iedere buurt zijn in de commissie 3 leden vertegenwoordigd.

Artikel. IV

Jaarlijks wordt een algemene vergadering opgeroepen, op welke vergadering van iedere buurt één afgevaardigde zal aftreden. Deze is terstond wederom herkiesbaar, tenzij het betreffende lid zulks wenst. Iedere buurt kan echter ook een nieuwe afgevaardigde in de Feestcommissie kiezen.

Artikel V

Het verenigingsjaar loopt van december tot december van ieder jaar.

Tot zover het voorlopige reglement.

Vervolgens werd er door enkele heren een balletje opgeworpen over het tot stand brengen van een ijsbaan. Na enige beraadslaging werd er besloten, dat een paar heren hun voelhorens, hier en daar eens zouden uitsteken, of er een goede gelegenheid en mogelijkheid zou bestaan, om dit plan nog deze winter ten uitvoer te brengen.

De volgende vergadering werd vastgesteld op zondag 9 dec. waarop de hiervoor genoemde heren verslag van hun bevindingen zouden uitbrengen.

Hierna werd de vergadering gesloten door de voorzitter.

Leden van de feestcommissie